April 1

To SCO: Troy Tulowitzki, $1,650,000
To SD: SCO2